Nordland masseuttak i Sandnes kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Lillebø Sand og Transport AS.

Nordland er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 77/2 i Sandnes kommune. Det omsøkte området er om lag 21 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Av høringsvedlegget fremgår det også at søker har tillatelse til tiltak fra Sandnes kommune. Omsøkt område er avsatt til LNF i kommunens arealplan for 2015-2030 (plan 2014101). Kommuneplanen er per dags dato under revidering. Forslag til kommuneplan er på høring og offentlig ettersyn mellom 25.05.2018 og 03.09.2018. Det er oppgitt at forekomsten består av morenemasse som hovedsakelig vil benyttes som knust stein til bygge- og anleggsbransjen og tilslagsmateriale til betongindustri. Det er estimert et årlig uttak på om lag 12 000 m3 og et totalt uttak på 120 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 26. september 2018