Nord-Fosen Pukkverk i Osen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tore Løkke AS.

Nord-Fosen Pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 12/88 og gnr./bnr. 12/88 festenummer 3 i Osen kommune. Totalt omsøkt område er 189 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde, se høringsvedlegg. Høringsvedlegg ligger på DMFs hjemmeside. Området er i vedtak av 19. desember 2000 (Plan-ID 163320003) regulert til område for steinbrudd og masseuttak. Omsøkt område er også avsatt til område for råstoffutvinning, vedtatt 24. mai 2015.

Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell. Råstoffene skal blant annet benyttes som pukk til ulike bygg- og veiformål. Det er estimert et årlig uttak på 140 000 m3 og et totaluttak på 1 300 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 1. februar 2018