Nome massetak i Marnardal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra TT Pukk AS.

Nome massetak er et sandtak lokalisert på gnr./bnr. 80/1 og 80/3 i Nome i Marnardal kommune. Det omsøkte området utgjør 21 dekar og fremgår av kart på side 17 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning i kommunens arealplan og er regulert i reguleringsplan for Nome massetak, datert 15.12.1997 med plan-ID 1021 199701700. Planbestemmelsene har deretter blitt oppdatert med endringer den 30.11.2015. Det er oppgitt at forekomsten består av sandmasser. Det er estimert et årlig uttak på om lag 10.000 m3 og et totalt uttak på 150.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 1. mai 2017