Neverlia i Hitra kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Brh Anlegg AS.

Søknaden gjelder Neverlia masseuttak på gbnr. 104/49 i Hitra kommune. Omsøkt konsesjonsområde er om lag 127 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 20 000 m3 og totalt uttak på om lag 3 000 000 m3. Omsøkt område er i Hitra kommunes arealplan avsatt som område for masseuttak. Deler av omsøkt område er i tillegg regulert i reguleringsplan «RA-41 Flerbruksanlegg Neverlia» datert 19. mai 2005.  Det er igangsatt regulering til masseuttak for de resterende deler av omsøkt området stadfestet i planprogram datert 4. september 2014. DMF bemerker at pågående reguleringsplanprosess foregår uavhengig av konsesjonssaken.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. mai 2019