Nesodden pukkverk i Nesodden kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Franzefoss Pukk AS.

Søknaden gjelder uttak av masse på eiendommen gårds- og bruksnummer 28/1 i Nesodden kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er 55 daa. Anslått totalvolum er 360 000 m3 masse, mens forventet årlig uttak er 22 000 m3. Det er planlagt uttak av gneis som vil benyttes som bygg- og veibyggingsmateriale. For øvrig vises til høringsdokumentene.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 12. mai 2017