Nesmoen i Bygland kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nomelands Anleggsmaskiner AS (org. nr. 927 699 729) for uttak på gbnr. 35/1 i Bygland kommune. Omsøkt areal er på ca. 37 daa og kjem fram av kart som er ein del av høyringsvedlegga. Det er anslått eit årleg uttak av fast fjell på om lag 10-20 000 m3 og totalt uttak på om lag 712 500 m3.

Området er regulert til massetak i reguleringsplan vedteke 13. desember 2018.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 13. oktober 2022