Nesbø Helleneissone i Granvin herad – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Granvin Maskinstasjon, datert 31. januar 2017.

Søknaden omhandlar uttak av masser på gårds- og bruksnummer 91/1, 92/1,2, 93/1, 3, 13 og 123/19. Uttaket omhandlar ein skifrig hellegneis som har flere bruksområder som for eksempel pukk og grus.

Størrelsen på det arealet som søkes om er 122 daa. Anslått totalvolum er 700 000 m3 masse, mens forventa årleg uttak er 35 000 m3 masse.

Søknaden er nå lagt ut på høyring.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegnene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 28. April 2017