Nesbakkane og Kvammen i Jølster kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Roald Sunde.

Søknadsområdet på Nesbakkane og Kvammen er lokalisert på gbnr. 49/1, 49/2, 49/3 i Jølster kommune. Det omsøkte området er 53 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til råstoffutvinning. Det er oppgjeve at førekomsten består av lausmassar for byggeråstoff og naturstein. Søkjar oppgjer at produkta frå uttaket i hovudsak er sand og grus. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 5000m3 og eit totalt uttak på 500 000m3. Forventa tidsrom for uttaket av massane er i søknaden opplyst å vere ca. 100 år.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. februar 2017