Nes pukkverk/Folbergåsen i Nes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Gunnar Holth Grusforretning AS.

Nes pukkverk-Folbergåsen er lokalisert på gbnr. 145/1 og 153/3 i Nes kommune. Forekomsten ligger ved Funnefoss. Det omsøkte området er på 236 daa. Anslått totalvolum er 1 392 700 m3, og forventet årlig uttak er på 55 000 m3.

Forekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler. Søker oppgir at forekomsten hovedsakelig består av gneis, med enkelte deler av granitt. Forekomsten benyttes til bygg/anlegg, betongproduksjon og overflatebehandling. Det har vært drift i bruddet siden 1981. Det foreligger konsesjon for uttaket innenfor gbnr 145/1, tildelt i 1981. Foreliggende søknad dekker også dette området. DMF tar sikte på formell avklaring mellom ny og gammel konsesjon i forbindelse med eventuelt tildelingsvedtak i saken, med det formål at kun en konsesjon skal gjelde for uttaket. 

Gjeldende reguleringsplan – Utvidelse av Nes pukkverk – ble vedtatt 12. oktober 2000 og revidert 12. desember 2001.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 8. desember 2016