Nenset Søndre grustak i Skien kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Grenland Sand og Grus AS.

Grenland Sand og Grus AS søker om driftskonsesjon for Nenset Søndre i Skien kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 87,5 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 221/345. Kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning, vedtatt 16. juni 2016.

Massetaket består av sand, grus og stein, der sand er den dominerende fraksjon. Ifølge NGUs grusdatabase består bergartene i hovedsak av gneisgranitt, kvartsitt og amfibolitt. Massene skal primært benyttes til produksjon av betongelementer av Aaltvedt Betong AS. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er rundt 1 400 000 m3 og årlig uttak på 45 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 26. august 2019