Nedre Voll i Vestvågøy kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Johan Eliassen & Sønner AS.

Johan Eliassen & Sønner AS har søkt om driftskonsesjon for steinbruddet Nedre Voll, gårdsnummer 36, bruksnummer 4, 21, 47 og 55 i Vestvågøy kommune. Uttaket ligger ca. 4 km nord for Leknes lufthavn. Søker har drevet uttaket i flere år, og godkjenning til uttaket ble gitt av Vestvågøy kommune i 1994. Deler av uttaksområdet er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

Årlig uttak er angitt til å være 6 000 m3 og totalvolum er oppgitt til å være ca. 50 000 m3 masse.

Steinbruddet/fjellgrunnen består av en lettsprengt granitt med innslag av sandholdig stein. Uttatt masse benyttes primært til opparbeidelse av veier og tomter i nærområdet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 19. november 2019