Nedre Tho Massetak i Sel kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hans Rødølen.

Hans Rødølen (enkeltpersonforetak) søker om driftskonsesjon for uttak av løsmasser i Nedre Tho massetak. Uttaket er lokalisert på gbnr. 211/1 i Sel kommune. Omsøkt område er ca. 44 daa. Tiltakshaver oppgir at samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i området ca. 485 000 m3. Videre antyder tiltakshaver et årlig uttaksvolum på ca. 5 000 m3. Uttaksmengden vil kunne variere med etterspørselen og markedssituasjonen.

Forekomsten skal benyttes til fyllmasse for bygg, strøsand, pukk, veigrus og singel. Uttaket ligger innenfor NGU sitt forekomstområde 0517-022 – Otta Camping. Ifølge grusdatabasen er forekomsten en smal breelvterrasse med lokalt meget stor mektighet.

Området er i «Reguleringsplan Nedre Tho» med planID 05170092, vedtatt i kommunestyret den 19. november 2007, regulert til område for masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 21. november 2019