Narsætra massetak i Løten kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra LA Pukk AS.

LA Pukk AS søker om uttak av fast fjell på eiendommen gbnr. 273/220 i Løten kommune. Konsesjonsområdet utgjør 164, 7 dekar og fremkommer av vedlagt kart i høringsvedlegget (på side 1). Omsøkt konsesjonsområde er regulert til «steinbrudd/massetak» (med benevnelse BSM1 og BSM2) i reguleringsplanen for Narsætra massetak» vedtatt 29.11.2017 (Plan.ID 1415_ 136).

Søker har beregnet totalt uttak til å være ca. 1 800 000 m3 masse og gjennomsnittlig forventet årlig uttak til å være ca. 70 000 m3 masse (dette samt uttaksområdet endret/revurdert etter at søknadskjemaet ble sendt inn).

Ifølge søker består forekomsten av kvartsitt (en hard omdannet sandstein) som kan gi knuste masser av høy kvalitet med stor slitestyrke, og er velegnet for de fleste formål herunder til asfaltproduksjon. Tidligere har Løiten Almenning drevet uttaket (jf. tildeling av driftskonsesjon 15.10.2012).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 5. desember 2018