Namstad steinbrudd i Namsskogan kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Namsskogan Entreprenør AS for uttak på gbnr. 60/1 i Namsskogan kommune.

Søknaden gjelder en utvidelse av dagens uttak, og omsøkt areal er på ca. 43 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 5 000 m3 og totalt uttak på om lag 515 000 m3.

For dagens drift er det i vedtak av 12.9.2006 gitt dispensasjon fra kommunens arealplan, og området er regulert i reguleringsplan «Namstad Steinbrudd», ikraft 30.8.2006.

Det området som det nå søkes driftskonsesjon på, er omfattet av reguleringsplan med planID 2017002, vedtatt av kommunestyret i Namsskogan kommune høsten 2021.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 10. desember 2021