Næringsbebyggelse Sviland i Sandnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Stangeland Maskin AS.

Stangeland Maskin AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell for Næringsbebyggelse Sviland. Uttaket er lokalisert på gbnr. 9/63, 9/64 og omfatter også 24/318 i Sandnes kommune. Digitalisering av omsøkt område viser at det er ca. 56 daa. Ifølge tiltakshaver utgjør det samlede uttaksvolumet innenfor omsøkt område ca. 340 000 m3. Tiltakshaver planlegger å ta ut ca. 167 000 m3 årlig. Uttaksmengden og uttakstakten kan imidlertid endre seg i takt med marked og etterspørsel.

Forekomsten er en grå gneis som skal knuses og siktes til ulike fraksjoner. Massene som tas ut vil bli brukt lokalt og til ulike formål.

Området er i reguleringsplan «Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr. 24 bnr. 25 m.fl, Sviland» med planID 2014104, vedtatt i bystyret den 17. oktober 2016 regulert til industri/lager.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 8. november 2019