Mykleby Fjelltak i Stor-Elvdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gjermundshaug Anlegg AS.

Bergarten som skal uttas er en mørk grå, feltspattførende sandstein. Bergarten viser ofte forekomst av kvartsårer. Mineralforekomsten skal nyttiggjøres som byggeråstoff.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til 50.000 m3 masse, mens planlagt årlig uttaksvolum er på ca 200.000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på uttaket på 4 år.

Det omsøkte konsesjonsområdet er regulert i reguleringsplan «Detaljregulering Mykleby Fjelltak» med arealplan ID 3423_20190100.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 18. februar 2021