Muggeteigen i Lærdal kommune - søknad om prøveuttak

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad fra Voll Lunde Maskin AS om prøveuttak av fjell på Muggeteigen i Lærdal kommune etter § 12 i mineralloven.

Størrelsen på prøveuttaket er ca. 2000 m3. Uttaksområdet ligger ca. 4,5 km nordvest for Fodnes like ovenfor Rv 53. Lærdal kommune har gitt midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven for uttak av stein i omsøkt område.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser sendes innen 6. juli 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim.
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. juli 2015