Mossing Nedre i Levanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Tverås Maskin & Transport AS .

Mossing Nedre er et steinbrudd lokalisert på gnr./bnr. 201/14 i Levanger kommune. Mossing Nedre er videre lokalisert innenfor reinbeitedistrikt 7 «Gasken Laante». Det omsøkte området er om lag 16 dekar og fremgår av kart på side 14 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til steinbrudd/landbruk i reguleringsplan datert 17.09.2003 med plan-ID L2003017 og navn «Steinbrudd Mossing Nedre». Det er oppgitt at forekomsten består hovedsakelig av konglomerat som vil benyttes til produksjon av pukk, singel og veggrus. Det er estimert et årlig uttak på om lag 10.000 m3 og et totalt uttak på 70.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 24. august 2017