Mossåsen i Hof kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Mossåsen AS.

Mossåsen AS har søkt om driftskonsesjon for Mossåsen grustak i Hof kommune. Søker har oppgitt at omsøkt areal er ca. 200 daa. Se også vedlagt kart over konsesjonsområde, hvor omsøkt område er 212 daa. Videre er totalvolum for uttaket anslått å være 1 300 000 m3. Forventet årlig uttak er ifølge søker 30 000 m3. Mineralforekomsten består av sand/grus, hvor hovedprodukter er oppgitt å være støpesand og pussesand.

Omsøkt område er i gjeldende kommuneplan dels avsatt til råstoffutvinning og dels LNF-område. Kommuneplanens bestemmelser sier at «områder avsatt til bebyggelse og anlegg eller råstoffutvinning […] ikke tillates før området inngår i reguleringsplan» jf kommuneplanens del 1 § 1. Søker oppgir i søknadsskjemaet at det ikke er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området. DMF minner i den forbindelse om at ansvaret for planlegging etter plan- og bygningsloven ligger til kommunestyrene jf. plan- og bygningsloven § 3-2. Eventuelle merknader knyttet til arealavklaring alene, vil ikke bli vektlagt som en del av konsesjonsbehandlingen.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 26. oktober 2017