Moss pukkverk i Moss kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skolt Pukkverk AS.

Moss pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 3/2560 i Moss kommune. Totalt omsøkt område er 245 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 15. desember 2014, regulert til område for råstoffutvinning/steinbrudd (plan-ID 356). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell til utvinning av pukk eller knuste bergarter. Råstoffene skal i hovedsak benyttes som tilslag til betong og til asfaltproduksjon. Det er estimert ett årlig uttak på 150 000 m3 og ett totaluttak på 6 000 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 7. november 2017