Moslet grustak i Selbu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra KL Grus AS.

Moslet er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 121/1 i Selbu kommune. Det omsøkte området er om lag 43 dekar og fremgår av kart på side 18 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning i kommunens arealplan datert 05.06.2014. Det er oppgitt at forekomsten består av samfengt grus med stein i varierte størrelser som hovedsakelig vil benyttes som tilslag til betong og asfalt. Det er estimert et årlig uttak på om lag 20.000 m3 og et totalt uttak på 150.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 5. juli 2017