Mørlandsmoen massetak i Arendal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra TT Pukk AS.

TT Pukk AS søker om driftskonsesjon for Mørlandsmoen massetak i Arendal kommune. Ifølge tiltakshaver er det omsøkte arealet 90 daa. Totalvolum for uttaket er anslått å være 380 000 m3. Tiltakshaver forventer å ta ut ca. 20 – 30 000 m3 årlig. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Det er ikke drift i uttaket i dag. Ressursen er betegnet som en amfibolittisk gneis. Uttaket skal skje ved at fjellet sprenges og knuses til ulike graderinger av stein, pukk og grus. Området skal brukes til masseuttak inntil endt uttak, før det tilbakeføres til landbruksareal. Reguleringsplanen for området ble vedtatt den 31. mars 2016.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 25. august 2016