Mørkvollen massetak i Nore og Uvdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Numedal Pukk & Steinproduksjon AS for Mørkvollen massetak på del av gårds- og bruksnummer 198/1, 198/5, 198/6 og 198/16 i Nore og Uvdal kommune. 

Omsøkt område er om lag 14 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4 og 5. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 174 700 m3
 
Området er regulert til område for massetak/jordbruk i reguleringsplan for «Massetak Mørkvollen», datert 30. juni 2008. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 17. desember 2021