Moreina massetak i Gjerstad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Mykland Maskin AS.

Søknaden gjelder uttak av løsmasser på Moreina massetak på gbnr. 28/2 i Gjerstad kommune. Konsesjonsområdet er på 54 daa og fremgår av kart som er en del av høringsdokumentene.

Anslått totalvolum er på ca. 350 000 m3 masse, mens forventet årlig uttak er oppgitt til mellom 6 000 til 8 000 m3 masse. Dette gir en forventet levetid på ca. 50 år. Levetiden for uttaket vil imidlertid variere etter markedets etterspørsel. Bruksområdet for massene er asfalttilslag, strøsand, dressesand for golfbaner og strandsand.

Uttaksområdet er i henhold til reguleringsplan «Reguleringsplan for Holmen gård», planID 4211_200202, vedtatt 27. juni 2002, regulert til «område for masseuttak».

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 9. desember 2020