Mona vest i Eidsberg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Fossens Eftf. AS.

Mona vest er lokalisert på gnr./bnr. 15/2, gnr./bnr. 15/3, gnr./bnr. 15/1 og gnr./bnr. 50/7 i Eidsberg kommune. Totalt omsøkt område er 807 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er avsatt til område for råstoffutvinning i felles kommunedelplan for Slitu – Momarken, vedtatt 19. juni 2014 av kommunestyret i Eidsberg kommune og Trøgstad kommune. Videre er uttaket regulert i områdereguleringsplan for Monaryggen vest vedtatt 16. mars 2017.

Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av grus. Tiltakshaver opplyser at råstoffene i hovedsak skal benyttes som betongtilslag i det lokale markedet og en liten andel skal benyttes til grusveier og til strøing. Det er estimert ett årlig uttak på rundt 90 000 m3 og ett anslått totaluttak på 14 000 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 24. november 2017