Mollestad Storemo i Birkenes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Per Try AS.

Mollestad Storemo er et løsmassetak lokalisert på gnr./bnr. 32/15-16 og 32/6 i Birkenes kommune. Det omsøkte området er om lag 49 daa og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Store deler av omsøkt område ligger innenfor område avsatt til råstoffutvinning, mens et område på ca. 19 daa ligger innenfor LNF-område med hensynssone landbruk. Tiltakshaver er gitt dispensasjon fra formålet i kommuneplanen for området som ligger innenfor LNF-område. Forekomsten består av grusmasser som benyttes til betongproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på ca. 36 000 m3 og et totalt uttak på 215 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 23. oktober 2018