Moi masseuttak i Bjerkreim kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43.

Moi masseuttak er lokalisert på gnr./bnr. 58/2 i Bjerkreim kommune. Det omsøkte området er om lag 143 dekar og går fram av kart på s. 4 i høyringsvedlegget. Området er i kommuneplanen sin arealdel avsett til masseuttak og er regulert til masseuttak i reguleringsplan for Moi brudd, datert 27. september 2006.

I søknaden om driftskonsesjon har søkjer opplyst at førekomsten som er gjenstand for utvinning er ein metamorf bergart. Førekomsten er tenkt drevet ut for leveranse av steinproduktar med ulike fraksjonar. Totalvolumet for uttaket er anslått til om lag 600 000 m3. Forventa årleg uttak er om lag 100 000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 6. juni 2017