Moeng i Målselv kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bjørkeng Anlegg AS.

Moeng gruva er lokalisert på gnr./bnr. 83/1 i Målselv kommune. Totalt omsøkt område er på 75 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning. I arealkart er ikke omsøkt område avmerket som område for råstoffutvinning. Målselv kommune bekrefter i brev, datert 25. august 2017, at dette skyldes en feil og området vil avmerkes til område for råstoffutvinning i neste revisjon av kommuneplanens arealdel.

Tiltakshaver opplyser i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av morenegrus, som blant annet skal benyttes som fyllmasser. Massene vil bli tatt ut med hjullaster. Det er estimert et årlig uttak på 2000 – 10 000 m3 og et anslått totaluttak på 200 000 m3. DMF bemerker at tiltakshaver har oppgitt feil gårds- og bruksnummer for omsøkt område i søknadsskjema.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 6. oktober 2017