Moen massetak i Oppdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Oppdal Maskinstasjon AS.

Søknaden gjelder for et uttak som er delt i to: Moen steinbrudd og Moen massetak. I Moen steinbrudd tas det ut fast fjell, mens det i Moen massetak tas ut løsmasser. Størrelsen på det omsøkte arealet er på 120 dekar. Det er anslått at totalvolumet er på 850 000 m3, mens det forventede årlige uttaket ligger på 43 000 m3.

Området er regulert under «Reguleringsplan for Moen massetak og asfaltverk og Moen Motorsportanlegg» datert 8. november 2006.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. April 2016