Moen massetak i Eidsberg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Thorleif Aas AS.

Moen massetak er lokalisert på gnr./bnr. 204/77 i Eidsberg kommune. Det omsøkte området er omtrent 126 dekar. Området er regulert til grustak/masseuttak i reguleringsbestemmelser for «Hærland grustak» Nordskogen, datert 1. juni 1996, revidert 1. november 1996.

I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som planlegges utvunnet består av bergarten gneis. Uttaket er et kombinert løsmasse/fast fjell. Massene er tenkt benyttet til byggeråstoff. Totalvolum for uttaket er anslått til ca. 500 000 m3. Forventet årlig uttak er ca. 15 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 10. februar 2017