Moan massetak Skaugvoll II i Gildeskål kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Frode Isaksen.

Moan massetak Skaugvoll II er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 21/3 i Gildeskål kommune. Det omsøkte området er om lag 168 dekar og fremgår av kart på side 49 og side 50 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning i kommunens arealplan datert 01.03.2016. Videre er planlegging av detaljregulering igangsatt for det omsøkte området med plan-ID 201301 og navn «Moan steinbrudd, Skaugvoll». Det er oppgitt at forekomsten består av finkornet granitt og vil benyttes hovedsakelig til steinfylling og oppknusing til grus og pukk. Det er estimert et årlig uttak på om lag 15.000 m3 og et totalt uttak på 488.568 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 5. mai 2017