Mo massetak i Lærdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Voll Lunde Maskin AS.

Mo er eit massetak lokalisert på gnr./bnr. 6/4 i Lærdal kommune. Det omsøkte området er om lag 22 dekar og går fram av kart på side 20 i høyringsvedlegget. Omsøkt område er avsett til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Det er oppgjeve at førekomsten består av sand, grus og stein som hovudsakleg vil nyttast som tilslag til betong, vegbygging og fyllmasse. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 5.000 m3 og eit totalt uttak på 180.000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 11. juli 2017