Mjåvatn steinbrudd i Froland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Mjåvatn Steinbrudd v/K Ø Mjåvatn.

Mjåvatn steinbrudd ligger like inntil Fv 260, ca. 750 m nord for Mjåvatn.

Det foreligger ikke reguleringsplan for steinbruddet. Bruddet er markert som massetak i gjeldende kommuneplan for Froland kommune. Kommunen har etter søknad gitt Tiltakshaver tillatelse til å ta ut stein fra området i 1993.

Driftskonsesjonssøknaden gjelder gbnr. 30/32 og et areal på ca. 6 dekar. I følge vedlegg datert 30.10.2015 til søknaden gjensto det den gang ca. 11 000 tonn stein å ta ut. Med en årsproduksjon på ca. 2000 m3 vil driften avsluttes i 2019. Det fremgår videre av vedlegget at det vil bli sendt søknad til Froland kommune om drift frem til 2019.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 3. April 2018