Minneåsen i Øksnes kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Aksel Endresen Transport AS.

Aksel Endresen Transport AS søker om driftskonsesjon for Minneåsen i Øksnes kommune. Ifølge driftsplanen er uttaksområdet ca. 35 daa. DMF sin digitalisering av samme kartmateriale viser et konsesjonsområde på ca. 37 daa. Søker anslår at totalt uttaksvolum er 50 000 m3. De ser for seg en årlig produksjon på 10 000 m3. Ifølge tiltakshavers beskrivelse er uttaksområdet registrert i NGUs pukkdatabase, med forekomstnr. 1868.508. Forekomsten er klassifisert som «viktig». Bergforekomsten beskrives som en mørk, finkornet bergart, hvor gneis er dominerende. Ifølge tiltakshaver brukes massene til steinfyllinger for byggegrunn og veifylling. Noe av massene knuses til pukk og grus.

Ifølge kommuneplanens arealdel er området markert som masseuttak stein.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. august 2018