Midtskogen masseuttak i Elverum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for Midtskogen masseuttak i Elverum kommune, datert 18.08.14. Søker er Gunnar Holth Grusforretning.

Søknaden gjelder Midtskogen massetak på gnr/bnr 161/9 i Elverum kommune. Masseuttaket ligger langs Rv 3, ca. 5 km vest for Elverum sentrum. Det omsøkte området er på ca. 72 dekar. Det foreligger en reguleringsplan for området vedtatt 27.08.2014. Området er avsatt til råstoff i kommuneplanens arealdel.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes skriftlig innen 20. juli 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 20. juli 2015