Mereftasåsen steinbrudd i Melhus kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Koren Sprengningsservice AS.

Koren Sprengningsservice AS har søkt om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Mereftasåsen steinbrudd. Uttaket er lokalisert på eiendommene gbnr. 63/1 og 63/3 i Melhus kommune. Tiltakshaver anslår at totalvolum innenfor uttaksområdet er ca. 800 000 m3. De antyder et årlig uttak på ca. 100 000 m3. Årlig uttak vil kunne variere noe med markedssituasjon og etterspørsel.

Ifølge tiltakshaver er hovedbergarten i steinbruddet en metamorf bergart som domineres av grønnstein. Forekomsten er av NGU klassifisert som meget viktig. Tiltakshaver beskriver at produktene er godt egnet til fylling under bygging og drens-/telefrie masser innen bygg og anleggstiltak.

Området er i henhold til reguleringsplan «Mereftasåsen steinbrudd» med planID 1999007, vedtatt i kommunestyret den 23. november 1999, regulert til massetak/steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 16. oktober 2019