Melkefoss grustak i Sør-Varanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Melkefoss grustak er lokalisert på gnr./bnr. 19/1 i Sør-Varanger kommune. Totalt omsøkt område er 28 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Område er i vedtak av 26. september 2012 regulert til steinbrudd og masseuttak. Tiltakshaver opplyser at driften i hovedsak vil omfatte uttak av sand og grus, som vil brukes innenfor bygg, anlegg og veibygging. Det er estimert et årlig uttak på 3000 – 5000 m3 og et totaluttak på om lag 300 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. juli 2017