Melby massetak i Verdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Tore Guddingmo Grus AS.

Melby er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 129/1 i Verdal kommune. Det omsøkte området er om lag 175 dekar og fremgår av kart på side 20 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og massetak» i detaljreguleringsplan datert 18.09.2012 med plan-ID 2010012 og navn «Melby grustak». Det er oppgitt at forekomsten består av grus og gråvakke som hovedsakelig vil benyttes som veggrus, fyllmasse og som tilslagsmateriale i asfalt og betong. Det er estimert et årlig uttak på om lag 20.000 m3 og et totalt uttak på 1.100.000 m3 grus og 700.000 fm3 fjell.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 20. november 2017