Maskinførerskolen - Bufjell i Sortland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Inge Jensen Maskin AS (org. nr. 988 412 597) for uttak på gbnr. 21/14 og 21/38 i Sortland kommune. 

Omsøkt areal er på ca. 72 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 12 000 – 14 000 m3 og totalt uttak på om lag 560 000 m3

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 22. desember 2021