Mårvik masseuttak i Tinn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tinn Betongvarefabrikk AS med org. nr. 942 958 900, for uttak på gbnr. 70/4 i Tinn kommune.

Omsøkt areal er på ca. 13 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 5 000 m3 og totalt uttak på om lag 70 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Mårvik masseuttak i Atrå», datert 28. februar 2008. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 27. februar 2022