Mårvik i Tinn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Brødrene Alseth AS.

Søknaden gjelder Mårvik uttak på gnr/bnr. 70/40 og 70/4 i Tinn kommune. Omsøkt område er om lag 95 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 18 000 m3 og et total uttak på om lag 900 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til næringsareal og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Mårvik masseuttak i Atrå», datert 28. februar 2008.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. oktober 2017