Markøyna masseuttak / Markøya pukkverk i Rennebu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bane NOR SF.

Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bane NOR SF (org. nr. 917082308) for uttak av mineralske masser på gbnr. 244/8 og 237/2 i Rennebu kommune.

Planlagt årlig uttak er mellom 15 000 og 500 000 m3 masse. Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten er oppgitt til 2 533 321 m3 masse. Dette gir en planlagt driftstid for uttaket på mellom 5 og 169 år. Tiltakshaver vil tilpasse produksjonen basert på eget behov og andre samfunnsaktører.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen «Reguleringsplan for Markøya Masseuttak» med planID: 5022_2009005/16352009005, avsatt til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 12. mars 2021