Malerød i Larvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lundhs AS for uttak av larvikitt i Malerød steinbrudd i Larvik kommune.

Anslått berørt areal er om lag 1300 dekar og vises i kart på side 4 i høringsvedlegget. Omfattede eiendommer er gnr/bnr. 4139/2, 4139/3, 4140/3 og 4069/3.

Det er tale om uttak av blokkstein for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og gulvflis. Det er anslått et årlig uttak på 80.000 m3 og et totalt uttak 20.000.000 m3. Konsesjonsområdet er en del av reguleringsplan «Malerød steinindustriområde», planid: 1997.05.01, vedtatt 03.09.1997.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 28. oktober 2021