Lyngås massetak / Lier massetak i Lier kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Franzefoss Pukk AS og NCGS AS for uttakene Lyngås massetak og Lier massetak.

Uttakene grenser til hverandre og det er derfor utarbeidet en felles driftsplan for uttakene. Som en følge av en felles driftsplan, sendes søknadene om driftskonsesjon på felles høring.

Lyngås massetak drives av Franzefoss Pukk AS (org. nr. 982 153 018) og foregår på gbnr. 127/ 1 og 4, inkludert gbnr. 127/22 og 23. På deler av det omsøkte området ligger i dag en gjenvinningsstasjon. Forholdet til gjenvinningsstasjonen og uttak av grusressursene som ligger under stasjonen er regulert i reguleringsbestemmelsene for gjenvinningsstasjonen § 2-2-4. Anslått totalvolum er oppgitt til 2,1 millioner m3 masse, mens forventet årlig uttak er anslått til 30 000 m3 masse. Konsesjonsområdet er av DMF beregnet til 141 daa.

Lier grustak drives av NCGS AS (org. nr. 998 418 127) og foregår på gbnr. 127/3 og 127/10. Årlig uttak er anslått til 90 000 til 120 000 m3 masse. Planlagt samlet uttaksvolum er ikke angått. Konsesjonsområdet er av DMF beregnet til 227 daa.

Området for driftskonsesjonen for uttaket er angitt på vedlagte utkast til konsesjonsområde.

Det omsøkte området er i henhold til reguleringsplan «Lyngås massetak», i kraft 16. mars 1999 regulert til grustak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 9. august 2019