Lygna pukkverk i Gran kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Lunner Pukkverk AS.

Lygna pukkverk er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 299/1 i Gran kommune. Det omsøkte området er om lag 110 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til steinbrudd/massetak i reguleringsplan datert 14.12.2017 med navn «kortungen massetak» og planID E-248. Det er oppgitt at forekomsten består av bergarten gneis og øyegneis som hovedsakelig vil benyttes til skogsbilveger, tomter og vegbygging. Det er estimert et årlig uttak på om lag 30 000 m3 og et totalt uttak på 1 710 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. juli 2018