Lund i Eid kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Alvin Drage AS.

Lund er lokalisert på gnr./bnr. 67/1 i Eid kommune. Området som det søkast om driftskonsesjon for er 23,6 daa. På søknadstidspunktet var reguleringsplan under utarbeiding. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak vert vedteken 10.09.15. I reguleringsplanen er området regulert til steinbrot og masseuttak.

Førekomsten består i hovudsak av granitt. Søkar meiner den er godt eigna til pukk og grus, og at noko av fjellet er god stein til natursteinsmurar. Totalvolum for uttaket er rekna til 145 000 m3 og forventa årleg uttak er 10 000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 25. April 2016