Løset uttak i Volda kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Rasmus Løset.

Løset uttak er lokalisert på del av gbnr. 93/1 i Volda kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 6,9 dekar og visast av kart i høyringsvedlegget på s. 4. Ved siste revisjon av driftsplanen er det berekna at det totale uttaksvolumet er 50 000 m3. Forventa årleg uttak er 5000 m3 masse. Førekomsten består primært av fast fjell. Det vert i søknaden opplyst at råstoffet skal nyttas til muring, samt knusing til pukk og grus.

Omsøkt område er lik område regulert til dagbrudd/massetak i reguleringsplan for massetak og industri på gbnr. 93/1 og 93/2 i Bjørkedalen – Volda, datert 29. april 2010.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 21. november 2019