Lordalen grustak i Lesja kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Morten Olesen.

Søknaden gjelder uttaksområdet Lordalen grustak gbnr. 157/1 i Lesja kommune. Det omsøkte arealet er 72 daa. Tiltakshaver anslår at uttakets totalvolum er 960 000 m3. I søknaden oppgir tiltakshaver at han forventer å ta ut 30 000 m3 årlig. Forekomsten består av grunneiers mineraler og er i NGU sin database beskrevet å være en meget viktig ressurs. Uttaket er et løsmassetak bestående av sand og grus. Massene har hovedsakelig blitt brukt til veg- og byggeformål og fra sommeren 2014 også brukt til asfaltproduksjon.

Området er i kommuneplanens arealdel regulert til råstoffutvinning og som LNF-område. Det er for øvrig gitt dispensasjon fra krav om reguleringsplan for plassering av midlertidig asfaltverk.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 23. november 2015