Løland massetak i Sandnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra NCC Industry AS/avd. Helle for uttak av mineralske masser på følgende gnr/brn:

  • 247/1
  • 247/2
  • 247/4

Forekomsten er breelvavsetning med en stor deltaflate i sørvest. Omsøkt areal er ca 171 daa. Ressursen på Løland er definert som en nasjonalt viktig ressurs i regionalplan for byggeråstoffer i Ryfylke.

Planlagt årlig uttak er oppgitt til 225 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten er oppgitt til 2 700 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på uttaket på ca 12 år.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen med planID 1108_201603 avsatt til massetak/jordbruk som hovedformål.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 26. oktober 2020