Løkken pukkverk i Meldal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

Søknaden gjelder Løkken pukkverk på gbnr. 2/1 og 29/12 i Meldal kommune. Omsøkt område er om lag 85 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 7000 m3 og totalt uttak på om lag 1 250 000 m3. Området avsatt til steintak i kommuneplanens arealdel og regulert til spesialområde steintak i reguleringsplan for «Moshaugen/Astrup» datert 21. mai 1992.

Søker oppgir at forekomsten hovedsakelig består av gabbro som egner seg godt som betongtilslag, asfaltproduksjon og entreprenørvarer.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. desember 2019